Referat årsmøte 2017

Årsmøte Romolslia Sportsklubb 2.mars 2017

Rolia, kl.19:00

1. Konstituering.

            Godkjenning av stemmeberettigede og vedtaksførhet.

Årsmøtet konkluderer med at årsmøtets oppmøte har stemmerett og at nødvendig krav om vedtaksførhet er dekket.

Valg av møteleder: Torbjørn Øyås velges som møteleder.

Valg av protokollfører: Ingrid Hanne Sørdahl velges som protokollfører. Årsmøtet godkjenner at protokollen signeres i etterkant av møtet.

Valg av protokollsignatur: Anita Lervik og Kjetil Våg.

Godkjenne innkalling/saksliste. Innkalling er lagt ut på hjemmesiden til Romolslia Sportsklubb en måned før årsmøtet skal avvikles. I tillegg er innkalling og saksliste formidlet ut til lagene gjennom foreldrekontaktene på facebook. Årsmelding og regnskap er formidlet en uke før årsmøtet gjennom de samme kanalene som innkallingen ble gjort.

Årsmøtet godkjenner saksliste og innkalling.

2. Presentasjon av dagens styre og roller:

Leder:                                     Torbjørn Øyås

Nestleder:                               Merete Postholm

Sportslig leder:                       Frank Solem

Kasserer:                                Linn Therese Leinum

Sekretær:                                Ingrid Hanne Sørdahl

Baneansvarlig:                       Kjell Ove Øien

Foreldrekontaktansvarlig:      Ingrid Hanne Sørdahl

Sponsor/dugnadsansvarlig:    Susannne Gulbrandsen

Styremedlem:                         Remi Robberstad

Styremedlem:                         Rune Nesjø

Styremedlem:                         Bård Ivar Lauritzen

Styremedlem:                         Nina Kossack

 

3. Årsmelding, godkjenning av regnskap/budsjett og revisorberetning.

 

·       Årsmeldingen blir lest opp.

Årsmelding blir godkjent av årsmøtet.

 

·       Godkjenning av regnskap og budsjett:

Spørsmål fra salen om hvor grasrotandelen befinner seg i regnskapet. Torbjørn oppklarer spørsmålet. Spørsmål fra salen om hva det utestående beror seg på. Styret forklarer at dette for det meste er utestående fra klubbens medlemmer. Det må styret i RSK fremdeles jobbe med for å få inn. Spørsmål fra fremmøtte angående mindre inntekt på banereklame. Styret har en jobb å gjøre med dette kommende år. Målet er å få inn en større inntekt på banereklame.

Styret tar alle innspill fra årsmøtet til etterrettning.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

 

·       Budsjettet: kommende utgifter kan ikke forandres så mye i forhold til 2016. Målet er at klubben ikke skal få negative resultater kommende år. Det kan vise seg å være vanskelig å gjennomføre.

Budsjettet godkjennes av årsmøtet.

 

·       Revisorberetning har styret ikke fått gjennomført for regnskapsåret 2016. Årsaken er at styret ikke har funnet noen frivillige til å gjøre jobben for oss. Dette må styret ha på plass til neste årsmøte.

 

4. Fastsette medlemskontingent.

 

·       Styrets forslag til medlemskontingent 2017:

Medlemskap: 100 kr

Familiemedlemskap: 300 kr.

 

Årsmøtet godkjenner medlemskontingent for 2017.

 

5. Fastsette treningsavgift for lag med heltidstilbud:

 

·       Styrets forslag til nye differensierte treningsavgifter for 2017:

7-8 år: 1300 kr                                   (1400 kr med medlemskontingent)

9-10 år: 1500 kr                                 (1600 kr med medlemskontingent)

11-12 år: 1700 kr                               (1800 kr med medlemskontingent)

13 år og oppover: 1900 kr                 (2000 kr med medlemskontingent)

Senior: 4000 kr                                  (4100 kr med medlemskontingent)

Veteran: 2500 kr                                (2600 kr med medlemskontingent)

 

Søskenmoderasjon: 20% på den yngste spilleren.

 

Disse treningsavgiftene innebærer at medlemmene deltar på 2 dugnader i 2017.

 

Årsmøtet godkjenner treningsavgiftene for lagene med heltidstilbud.

 

·       Treningsavgift J06, J07 og J08:

Styrets forslag til spillere som spiller halve året fotball og halve året håndball: halv treningsavgift, full medlemsavgift og deltagelse på høstdugnaden.

 

Styrets forslag til spillere som spiller fotball året rundt i tillegg til håndball på nevnte lag:

betaler full treningsavgift, full medlemsavgift, alle dugnader gjennom året.

 

Styrets forslag til spillere som kun spiller fotball:

Betaler full treningsavgift, full medlemsavgift og deltagelse på alle dugnader gjennom året.

 

Årsmøtet godkjenner ikke styrets forlag til treningsavgifter på J06, J07 og J08.

Innspill fra salen om at denne ordningen ikke er rettferdig med tanke på at andre medlemmer også driver med andre idretter. Skal alle som holder på med andre idretter også få betale halv treningsavgift?

 

J06, J07 og J08 får fra 2017 et helårstilbud fra RSK. Det vil si at spillere betaler full medlemskontingent, full treningsavgift og deltar på alle dugnader. Det er flertall for at samarbeidet med Selsbakk blir avsluttet.

 

·       Barn av trenere i klubben:

Fritak for barn av trenere, med tanke på treningsavgift.

Dette gjelder for maks 2 trenere per lag.

Godkjennes av årsmøtet.

 

6-åringene

Styrets forslag er at 6-åringene som starter opp om høsten må betale medlemsavgift på grunn av at da er spillerne forsikret. Treningsavgift i tillegg til medlemsavgift, betales etter førstkommende årsmøte slik at det følger kalenderåret.

Godkjennes av årsmøtet.

 

Kretsdommer

Styrets forslag er at klubben setter av 3000 kr i året til utstyr til kretsdommeren. Kretsdommeren betaler medlemsavgift og dømmer 3 kamper gratis for RSK. Kretsdommer skal også bistå på dommeropplæring i klubbens regi. 

Godkjennes av årsmøtet.

 

5. Behandle idrettslagets årshjul/dugnader.

 

·       Et redigert og fornyet årshjul presenteres for årsmøtet.

Nytt på årshjulet er møte med foreldrekontaktene på våren for å forberede sonekveldene.

 

·       Dugnader: 2 dugnader for 2017, en på våren og en på høsten. Spørsmål fra salen om hva som skal selges på dugnadene. Styret sier at dugnadene må innbringe gode inntekter, og da er det stor sannsynlighet for at det blir salg av dopapir/kjøkkenpapir på begge dugnadene.

 

·       Gjennomføring av 3V3-turneringen står også på årshjulet. 

 

Styrets forslag til årshjul og dugnadsplan vedtas av årsmøtet.

 

6. Saker fremlagt for styret og styrets forslag.

 

·       Saker fremlagt: Differensiering av treningsavgift.
Styrets forslag ble lagt frem under behandlingen av treningsavgiftene.

 

7. Klubbhus

·       Styret orienterer om at klubben har fått fem år på seg til å ha planene for et klubbhus på plass. Forslag fra salen om at innen juni må styret ha opprettet en komite for klubbhus. Innspill fra salen om å eventuelt snakke med leder for Selsbakk om hvordan de finansierte klubbhuset sitt. Innspill fra salen om at styret og andre medlemmer må snakke med folk som har erfaring i entrepenørbransjen.

 

7. Valg

·       Følgende styremedlemmer står til valg:

Torbjørn Øyås

Ingrid Hanne Sørdahl

Remi Robberstad

Susanne Gulbrandsen

Kjell Ove Øien

 

·       Kandidater til styret på valg:

Andreas

Bente Kristiansen

Maria Angeleena

Roar Michaelsen

Kim Andre Olsen Gjengaar

Marit Losen Halset

 

·       Følgende styre er vedtatt på årsmøtet:

Leder: Ingrid Hanne Sørdahl

Styremedlemmer:

Torbjørn Øyås

Remi Robberstad

Susanne Gulbrandsen

Kjell Ove Øien

Andreas

Bente Kristiansen

Maria Angeleena

Roar Michaelsen

Marit Losen Halset 

Kim Andre Olsen Gjengaar.

 

Linn Therese Leinum fortsetter ikke som styremedlem, men innehar fortsatt rollen som kasserer.

 

Årsmøtet gir tillatelse til at styremedlemmer får utdelt sine roller på første styremøte.

 

 

8. Eventuelt

·       Ingen saker er meldt til eventuelt.

 

Årsmøtet er avsluttet.

 

 

 

 

Signatur:

Vi bekrefter å ha lest gjennom protokollen og at den gir et dekkende og korrekt bilde av de vedtak som er fattet i Romolslia Sportsklubb årsmøtet 2.mars 2017.

 

Protokollfører:

 

 

 

Møteleder:

 

 

 

Protokollsignatur 1:

 

 

 

Protokollsignatur 2:

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no