Agenda for Årsmøte i Romolslia Sportsklubb 2022

Tirsdag 28.02.22 kl. 19.00 - digitalt på teams

 

Agenda:

1. Konstituering

● Godkjenne stemmeberettigede.

● Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

● Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å signere protokollen.

2. Årsmelding

● Årsmeldingen gjøres kjent for medlemmene senest en uke før Årsmøte.

Styret leser opp årsmeldingen og årsmøte behandler denne.

3. Regnskap 2021 og budsjett 2022

● Styret presenterer regnskapet for 2021 og forslag til budsjett for 2022.

Medlemmene skal få tilgang til disse minimum en uke før årsmøte.

4. Forslag og saker

Styrets forslag og saker:

● Bygging av klubbhus: Se eget ark som er gjort tilgjengelig for

medlemmene minimum 1 uke før årsmøte (Styret presenterer saken på årsmøte).

Innkomne saker:

● Sak fra Stian Holøyen angående Mva-kompensasjon lagskontoer.

5. Revisors beretning

Øystein Wormdal legger frem revisors beretning.

6. Fastsette medlemskontingent, treningsavgift og dugnader.

Styrets forslag:

1. Medlemsavgift: 150 kr (Økning på 50,- i året)

2. Treningsavgift:

● 1400 (7-8 år) økning på 100,-

● 1600 (9-10 år) ingen økning

● 1800 (11-12 år) økning på 100,-

● 2000 (13 år og oppover) ingen økning

3. Søskenmoderasjon: 20% på den yngste spilleren.

4. 2 trenere pr lag får fritak fra treningsavgift for 1 barn.

5. Styret foreslår 3 inntektsgivende dugnader i 2022, hvor en er til inntekt

utelukkende for egenkapital ifm bygging av klubbhus og de to andre er for

klubbens normale drift.

 

7. Årshjul 2022

Styret presenterer årshjulet for årsmøte og årsmøte behandler denne.

8. Valg

 

Alle roller i styret velges for 1 år av gangen, fra årsmøte til årsmøte. Leder

og nestleder velges enkeltvis mens resten av styret velges samlet.

Styrets forslag til styremedlemmer:

● Leder: Kjetil Vatle

● Nestleder: Vibeke Ansnes

● Styremedlem: Jon Westbye

● Styremedlem: Jan Strømsvik

● Styremedlem: Hege Svanem Kibsgaard

● Styremedlem: Tor Morten Andresen

● Styremedlem: Bjørn Tore Leithe

● Styremedlem/Baneansvarlig: Ingen forslag fra styret.

 

En endring fra sist årsmøte, Eirik Larssen gir seg som styremedlem/baneansvarlig. Styret konstituerer seg selv mtp roller og oppgaver

internt i styret.

 

● Valgkomite ønskes av styret og vi håper medlemmene har forslag til en slik komite til årsmøte.

9. Eventuelt

Sponsorer